Flower © Shiang-Jiun Chen 2014

Floating © Shiang-Jiun Chen 2014

Shout © Shiang-Jiun Chen 2014

Distant © Shiang-Jiun Chen 2014

Surrounded © Shiang-Jiun Chen 2014

Caught © Shiang-Jiun Chen 2014

Divided No. 1 © Shiang-Jiun Chen 2014

Divided No. 2 © Shiang-Jiun Chen 2014

Divided No. 3 © Shiang-Jiun Chen 2014